08.08.2022 | 20:07
RO RU EN

News

Concurs de selectare a serviciilor în calitate de monitori în vederea monitorizării externe a calităţii asistenței juridice calificate garantate de stat acordate de către avocați

ANUNŢ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri cu publicare

 1. Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)
 2. IDNO: 1008601000709
 3. Tipul procedurii de achiziţie: Cererea ofertelor de prețuri
 4. Obiectul achiziţiei: servicii de consultanţă în domeniul evaluării (servicii în calitate de monitor în vederea monitorizării calității asistenței juridice calificate garantate de stat)
 5. Cod CPV: 79419000-4

Concurs de selectare a serviciilor în calitate de monitori (6 avocaţi, dintre care 3 avocaţi fac parte din sistemul asistenţei juridice garantate de stat, iar 3 avocaţi nu fac parte din sistemul asistenţei juridice garantate de stat ) în vederea monitorizării externe a calităţii asistenței juridice calificate garantate de stat acordate de către avocați

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziționării serviciilor monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat acordate de către avocați, conform necesităţilor Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, în acest sens fiind alocată suma necesară din mijloace bugetare destinate asistenţei juridice garantate de stat.

Procedura de monitorizare externă a calității urmează să aibă loc în conformitate cu Regulamentul privind monitorizarea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat acordată de către avocați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, nr. 20 din 25 iunie 2015.

Potrivit regulamentului, monitorizarea externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat este organizată anual de către Consiliul Național şi efectuată de către Comisia de monitorizare externă a calității asistenței juridice calificate garantate de stat, din care fac parte 6 avocaţi selectaţi în bază de concurs, organizat de către Consiliul Național, dintre care 3 avocaţi care nu sunt în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat, iar 3 fac parte din sistemul asistenţei juridice garantate de stat.

Cumpărătorul invită persoanele interesate, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

 1. Verificarea respectării de către avocaţi a standardelor de calitate ale activității avocaților, aprobate de Consiliul Naţional, examinând strategia de apărare/reprezentare convenită de către avocat cu beneficiarul de asistenţă juridică garantată de stat, calitatea actelor întocmite de către avocat, precum şi respectarea de către avocat a condițiilor contractului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat încheiat cu Oficiul teritorial al CNAJGS, în modul stabilit de CNAJGS și conform condițiilor contractuale. Comisia de monitorizare externă, va selecta aleatoriu, 10 % dintre avocații din sistemul de asistență juridică garantată de stat, proporțional numărului de avocați ce activează în circumscripția unui anumit Oficiu teritorial.
 2. Întocmirea actului de monitorizare externă pentru fiecare avocat a cărui activitate a fost evaluată, cu indicarea numărului total de puncte, pentru fiecare cauză monitorizată (dosar în apărare), după modelul aprobat de CNAJGS;
 3. Întocmirea unui raport ce va conţine lista avocaţilor monitorizaţi şi a calificativelor acordate, inclusiv aspectele pozitive constatate în procesul de monitorizare, deficiențele de activitate profesională, menţionând cele mai bune practici în domeniu şi activităţile ce urmează a fi efectuate de către avocat în vederea dezvoltării profesionale.
  Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: august-noiembrie 2018, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1A, bir. 94.

Documentele/cerinţele de calificare pentru includ următoarele:
1. CV-ul
• Experiența profesională de avocat pe parcursul unei perioade de cel puțin 5 ani;
• Experiență şi competența profesională pe toate tipurile de cauze : penale și non-penale;
• Cunoașterea cadrului normativ și practicilor de solicitare și acordare a asistenței juridice calificate grantate de stat;
• Experiența de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat (pentru 3 unități de expert-monitor);
• Experiența anterioară de evaluare a calității asistenței juridice acordate de către avocați (va constitui un avantaj);
• Buna reputație, confirmată prin lipsa sancțiunilor disciplinare aplicate de către Comisia de etică și disciplină a Uniunii Avocaților;
• Capacitate de analiză și întocmire a rapoartelor.

 1. Scrisoare de intenție
  Ofertantul va explica de ce se consideră cel mai bun pentru a fi selectat în calitate de expert-monitor în cadrul Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice garantate de stat,menționând motivația şi confirmînd disponibilitatea de a participa în perioada august-noiembrie 2018, la procesul de monitorizare externă a calității asistenței juridice acordate de avocați pe toate tipurile de cauze (penale şi non penale).

 2. Copia licenței de avocat
  Copie confirmata prin aplicarea semnăturii participantului.

 3. Copia certificatelor de participare la atelierele de instruire în domeniul evaluării calităţii asistenţei juridice.
  Instruirea în domeniul evaluării calităţii asistenţei juridice calificate va constitui un avantaj.

 4. Oferta financiară - În lei moldovenești, cu indicarea sumei brute.
  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Adresa: mun. Chișinău, str. A. Russo, 1A, bir. 94
Tel: (022) 31 02 74
Fax: (022) 31 02 74
E-mail: aparat@cnajgs.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile:
Palamarciuc Aurelia, consilier, Aparatul administrativ al CNAJGS.
Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:
- pînă la : ora 15.00
- pe : 10 iulie 2018

- pe adresa: mun. Chișinău, str. A.Russo, 1A, bir.94, Aparatul administrativ al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Criteriul de atribuire este: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico – economic.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic:
• Experiența profesională de avocat pe parcursul unei perioade de cel puțin 5 ani;
• Experiență şi competența profesională pe toate tipurile de cauze: penale și non-penale;
• Cunoașterea cadrului normativ și practicilor de solicitare și acordare a asistenței juridice calificate grantate de stat;
• Experiența de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat (pentru 3 unități de expert-monitor);
• Experiența anterioară de evaluare a calității asistenței juridice acordate de către avocați (va constitui un avantaj);
• Instruirea în domeniul evaluării calităţii asistenţei juridice calificate va constitui un avantaj.
• Buna reputație, confirmată prin lipsa sancțiunilor disciplinare aplicate de către Comisia de etică și disciplină a Uniunii Avocaților;
• Motivație şi disponibilitate de a participa în perioada august-noiembrie 2018, în calitate de monitor, la procesul de monitorizare externă a calității asistenței juridice acordate de avocați pe cauzetoate tipurile de cauze (penale și non penale).
• Capacitate de analiză și întocmire a rapoartelor;
• Cel mai mic preț.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

Valoarea estimată a achiziţiei: 152000 lei.

N.B: Acest anunţ de participare a fost publicat în Buletinul Achiziţiilor publice Nr. 48/2018 din 19.06.2018, pentru detalii puteţi accesa linkul https://tender.gov.md/ro/bap