14.08.2022 | 20:52
RO RU EN

Новости

14 ani de la lansarea sistemului de asistență juridică garantată de stat

Sistemul de asistenţă juridică garantată de stat are misiunea de protejare a dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv asigurarea accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat, precum şi diminuarea impedimentelor economico-financiare în realizarea accesului la justiţie.

Actul normativ de bază care reglementează asistenţa juridică garantată de stat este Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614, în vigoare din 1 iulie 2008).

Asistenţa juridică garantată de stat se acordă tuturor cetăţenilor Republicii Moldova în limitele stabilite de lege. Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de asistenţă juridică garantată de stat numai în procedurile sau în cauzele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice şi a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova.

Asistenţa juridică garantată de stat se clasifică în :

• asistenţă juridică primară;

• asistenţă juridică calificată (ordinară și de urgență).

De la lansarea sistemului și până în prezent, au beneficiat de asistență juridică calificată garantată de stat – 617 450 persoane.

Acordarea asisteneței juridice garantate este asigurată de către 4 Oficii teritoriale: Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat.

În prezent, pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat sunt implicați 490 avocați la cerere, 12 avocați publici si 62 para-juriști.

Consolidarea capacității sistemului de asistenţă juridică garantată de stat este în continuare susținută de către actualii și potențialii parteneri ai CNAJGS.aici

De la lansare și până în prezent, activitatea sistemului a demonstrat o serie de tendințe pozitive, însă, cu toate acestea se constată o serie de constrângeri și deficiențe. Calitatea asistenței juridice garantate de stat rămâne a fi una din prioritățile de activitate ale CNAJGS.