22.07.2024 | 07:44
RO RU EN

Posturi vacante

Coordonator al Oficiul Teritorial Bălți al CNAJGS

DESCRIEREA POZIŢIEI:

Coordonator al Oficiul Teritorial al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) asigură conducerea şi buna funcţionare a Oficiului teritorial al Consiliului Naţional în conformitate cu Legea Nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat și Regulamentul funcționării Oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.

Coordonatorul Oficiului teritorial activează în bază de contract, încheiat între candidatul selectat pentru poziţia de coordonator şi Consiliul Naţional. Coordonatorul este responsabil de organizarea şi administrarea procesului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial.

ATRIBUŢII PRINCIPALE:

Întru realizarea sarcinilor sale, Coordonatorul exercită următoarele atribuţii principale:

• decide asupra cererilor de acordare a asistenţei juridice calificate;

• numeşte sau, după caz, înlocuieşte avocatul care acordă asistenţă juridică calificată;

• desemnează avocatul de serviciu care acordă asistenţă juridică de urgenţă;

• aprobă lunar lista avocaţilor de serviciu;

• poate delega altor persoane funcţia de numire a avocaţilor de serviciu în alte localităţi decât cea de reşedinţă şi pentru solicitările parvenite pe timp de noapte;

• încheie contracte, din numele Oficiului teritorial, cu subiectele autorizate să acorde asistenţă juridică garantată de stat;

• examinează rapoartele avocaţilor care au acordat asistenţă juridică garantată de stat şi dispune remunerarea lor, conform tarifelor şi criteriilor, aprobate de Consiliul Naţional;

• administrează mijloacele alocate Oficiului teritorial pentru acordarea de asistenţă juridică garantată de stat;

• angajează şi eliberează din funcţie personalul Oficiului teritorial, organizează activitatea, atestarea şi instruirea acestora, precum şi aplică măsuri de stimulare şi sancţionare, conform legislaţiei în vigoare;

• prezintă Consiliului Naţional rapoartele trimestriale şi anuale financiare şi de activitate;

• prezintă Consiliului Naţional propunerile de buget anual pentru administrarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat în raza de activitate a Oficiului teritorial;

• reprezintă Oficiul teritorial în relaţiile cu terţii;

• exercită alte funcţii în conformitate cu actele normative din domeniul asistenţei juridice garantate de stat, contractul încheiat cu Consiliul Naţional sau delegate prin deciziile acestuia.

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAŢI:

Studii:

Juridice superioare.

Experienţă:

Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul juridic, experienţa de conducător al unei instituţii sau subdiviziuni va constitui un avantaj;

Lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Cunoştinţe şi Abilităţi privind:

• legislația ce vizează asistența juridică garantată de stat, legislația penală/procesual penală și legislația civilă/procesual civilă;

• elaborarea și implementarea documentelor de politici publice;

• procedura de organizare și desfășurare a achizițiilor publice;

• planificarea bugetară;

• colectarea de fonduri, scrierea și implementarea de proiecte (experiență în calitate de manager de proiect va constitui un avantaj);

• tehnica legislativă;

• operațiuni la calculator Word, Excel, Power Point;

• cunoașterea limbilor (cunoașterea limbii de stat şi a limbii ruse este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze sau franceze va constitui un avantaj).

Calități personale:

• Capacităţi organizatorice, manageriale demonstrate în practică;

• Iniţiativă, capacităţi de comunicare, capacităţi analitice.

DOSARUL VA INCLUDE:

• Cererea de aplicare la concurs;

• CV-ul candidatului;

• Scrisoarea de motivare care va include și o descriere a viziunii privitor la funcţionarea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat;

• Copia buletinului de identitate;

• Copia diplomei de studii;

• Declarația de proprie răspundere, că, în decursul activității sale, nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională;

• Alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI:

Candidații urmează să depună dosarul complet la Aparatul administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Russo, nr. 1A, bir. 94 sau la adresa de email: aparat@cnajgs.md. Tel. (022) 31 02 74

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Data limita pentru depunerea actelor: 31 iulie 2024, ora 16.00.