21.06.2024 | 00:34
RO RU EN

CNAJGS

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat


Principalul organ de administrare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat este Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (denumit în continuare Consiliul Naţional) şi oficiile lui teritoriale, la care se alătură Ministerul Justiţiei şi Baroul Avocaţilor.

Consiliul Naţional activează în baza Regulamentului aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 18 din 24.01.2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 21-24/49 din 01.02.2008.

Structura Consiliului Naţional


Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, format din 9 membri, instituit pentru administrarea procesului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.

Din componenţa Consiliului Naţional fac parte:

 • 2 membri desemnaţi de Ministerul Justiţiei,
 • 2 membri desemnaţi de Uniunea Avocaţilor,
 • 2 membri desemnați de Consiliul de Mediere,
 • un membru desemnat de Ministerul Finanţelor,
 • un membru desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii,
 • un membru din partea asociaţiilor obşteşti sau a mediului academic.

În calitate de membru al Consiliului Naţional poate fi desemnată persoana licenţiată în drept sau în economie (pentru membrul desemnat de Ministerul Finanţelor) ori care are atestat de mediator (pentru membrii desemnați de Consiliul de Mediere), cu experienţă de 5 ani în domeniu, care se bucură de un înalt respect din partea societăţii. Mandatul de membru al Consiliului Naţional este de 4 ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.

Calitatea de membru al Consiliului Naţional încetează la expirare a mandatului, la cerere sau în caz de deces. Membrul Consiliului Naţional poate fi revocat, de organul care l-a desemnat, în circumstanţe care exclud posibilitatea executării mandatului sau la cererea consiliului adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor. Noul membru al Consiliului Naţional exercită funcţiile membrului revocat pînă la expirarea mandatului acestuia.

Preşedintele Consiliului Naţional este ales prin vot secret, dintre membrii acestuia, pe durata mandatului şi poate fi revocat la cererea unei treimi din numărul membrilor. Hotărîrea de revocare a preşedintelui Consiliului Naţional se adoptă cu votul secret a două treimi din numărul membrilor.

Asistenţa tehnico-materială a Consiliului Naţional este asigurată de la bugetul de stat şi din alte surse neinterzise de lege.

Funcţionarea Consiliului Naţional este asigurată de aparatul administrativ, din care fac parte directorul executiv al Consiliului Naţional şi alţi angajaţi. Regulamentul de activitate al aparatului administrativ se aprobă de către Consiliul Naţional. Angajaţii aparatului administrativ al Consiliului Naţional asigură activitatea de secretariat a Consiliului Naţional.

Directorul executiv se numeşte în funcţie de către Consiliul Naţional, prin concurs de angajare, pe o perioadă de 5 ani. Modul de selectare a candidaţilor la funcţia de director executiv şi procedura de desfăşurare a concursului se stabilesc de Consiliul Naţional.

Actuala componenţă a Consiliului Naţional


Actuala componenţă a Consiliului Naţional este următoarea:

 • Victor ZAHARIA – preşedinte al Consiliului Naţional, membru desemnat din partea asociaţiilor obşteşti şi a mediului academic;
 • Mihai LUPU - membru desemnat de Uniunea Avocaţilor;
 • Cristina MELNIC - membru desemnat de Ministerul Justiţiei;
 • Tatiana TVERDUN - membru desemnat de Ministerul Justiţiei;
 • Iulian PACIURCA - membru desemnat de Uniunea Avocaţilor;
 • Maria FRUNZE - membru desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Ludmila DIMITRIȘIN - membru desemnat de Ministerul Finanţelor;
 • Felicia CHIFA - membru desemnat de Consiliul de Mediere;
 • Marcel BURLACU - membru desemnat de Consiliul de Mediere;
 • Olga PATÎCA – secretar al Consiliului Naţional.

Actuala componenţă a Aparatului administrativ al Consiliului Naţional este următoarea:

 • Lilian DARII - director executiv al Consiliului Naţional;
 • Olga PATÎCA - consilier;
 • Dina CONDREA - consultant;
 • Ludmila GROZA - contabil-şef.

Competenţa Consiliului Naţional


În domeniul asistenţei juridice garantate de stat Consiliul Naţional exercită următoarele funcţii principale:

 1. conduce procesul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
 2. evaluează costurile, planifică cheltuielile de acordare a asistenţei juridice şi prezintă Ministerului Justiţiei propuneri pentru a fi incluse în bugetul de stat;
 3. administrează mijloacele bugetare alocate pentru acordarea de asistenţă juridică garantată de stat;
 4. stabileşte modul de desfăşurare a concursurilor de selectare a coordonatorilor oficiilor teritoriale şi organizează astfel de concursuri;
 5. elaborează metodologia de calcul al venitului, determină nivelul lui care permite acordarea asistenţei juridice calificate şi le propune Guvernului spre aprobare;
 6. aprobă formele actelor de obţinere şi de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, stabilite de prezenta lege;
 7. elaborează şi aprobă criteriile de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate, în coordonare cu Uniunea Avocaţilor;
 8. stabileşte modul de desfăşurare a concursurilor de selectare a avocaţilor care să acorde asistenţă juridică calificată şi organizează astfel de concursuri;
 9. stabileşte modul şi condiţiile de remunerare a persoanelor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, asigură remunerarea lor;
 10. stabileşte şi revizuieşte periodic standardele de activitate şi de perfecţionare profesională a avocaţilor, para-juriştilor, altor categorii de persoane care acordă asistenţă juridică garantată de stat;
 11. stabileşte, în coordonare cu Uniunea Avocaţilor, criteriile de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat;
 12. monitorizează procesul de acordare a asistenţei juridice calificate, organizează procesul de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat, acordate de persoanele autorizate;
 13. colectează şi analizează informaţii despre asistenţa juridică acordată, în scopul îmbunătăţirii sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.
 14. alte funcţii în conformitate cu legislaţia învigoare din domeniul asistenţei juridice garantate de stat.

Componența Consiliului Național a cărui mandat s-a încheiat:

Componența Consiliului Național 2016-2020:

 • Emanoil PLOŞNIŢĂ – preşedinte al Consiliului Naţional, membru desemnat de Uniunea Avocaţilor;
 • Olga RABEI - membru desemnat din partea asociaţiilor obşteşti şi a mediului academic;
 • Elvira Donighevici- membru desemnat de Ministerul Justiţiei;
 • Elena POALELUNGI - membru desemnat de Ministerul Justiţiei;
 • Ana NANI - membru desemnat de Uniunea Avocaţilor;
 • Dorel MUSTEAŢĂ - membru desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Margarita ANDRIEŞ - membru desemnat de Ministerul Finanţelor;
 • Aurelia PALAMARCIUC – secretar al Consiliului Naţional

Componența Consiliului Național 2012-2016:

 • Victor ZAHARIA - Președinte al Consiliului Național, membru desemnat din partea asociaţiilor obşteşti şi a mediului academic;
 • Mihai LUPU, Eduard REVENCO, Serghei ȚURCAN - membri desemnați de Uniunea Avocaților;
 • Cristina MELNIC, Elena GRIȚCO, Lilia IONIȚĂ, Diana MELENCIUC, Natalia BORDIANU - membri desemnați de Ministerul Justiției;
 • Vasile CREȚU, Teo CÂRNAȚ - membru desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Ludmila DIMITRIȘIN - membru desemnat de Minsiterul Finanțelor.

Componența Consiliului Național 2008-2012:

 • Victor ZAHARIA, Președinte al Consiliului Național- membru desemnat din partea asociaţiilor obşteşti şi a mediului academic;
 • Ion PĂDURARU, Mihai POPESCU - membri desemnați de Uniunea Avocaților;
 • Mihai LUPU, Rodica SECRIERU - membri desemnați de Ministerul Justiției;
 • Vasile CREȚU - membru desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Ludmila DIMITRIȘIN - membru desemnat de Ministerul Finanțelor.